• Wyniki Konkursu Fotograficznego!

     • Drodzy Uczniowie!

      Z ogromną przyjemnością publikujemy wyniki Konkursu Fotograficznego „ Sen zimowy”.

      Po ocenieniu wszystkich nadesłanych prac Jury wyłoniło następujących laureatów:

      1. miejsce (ex aequo) : Iwona Hejduk 8b za pracę „ Małe kuleczki” oraz Lena Żerańska 3c za pracę „ Wiszące zimowe ogrody”.

      2. miejsce : Izabela Rybak 5b za pracę „ Zimowy relaks”.

      3. miejsce ( ex aequo): Aniela Stryjakiewicz 1a za pracę „ Uśpiona zima-zachód Słońca” oraz Franciszek Zawadzki 7a „ Na zimnej północy”.

      Wyróżnienia:- Karolina Rumniak 5a za zdjęcie „ Biała otulina”- Michał Sosnowski 1a za zdjęcie „ Trawy ozdobne zimą”- Brygida Ostrowska 5b za zdjęcie „ Moja siostra pod śnieżnym parasolem”- Alan Kuczyński 2c za zdjęcie „ Zimowy kwiat”Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom za tak liczne zainteresowanie konkursem.

      Kamila Usiądek

    • Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją
     • Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

     • 23 lutego obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ.Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. WALKA Z DEPRESJĄ = upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.Nasi 7-klasiści i 8-klasiści mieli spotkania, podczas których rozmawialiśmy na temat dorastania, trudności, potrzeb i wiedzy z zakresu nastoletniej depresji.Edukujmy się, wiedza jest tarczą i mieczem w walce z chorobą❣️

      Zachęcamy do wejścia na stronę:https://forumprzeciwdepresji.pl/oraz zapoznania się z prezentacją:https://view.genial.ly/6019ccbd1171.../presentation-depresja

      #forumprzeciwdepresji #nastoletniadepresja #zycieonlineoffline

      Katarzyna Nowak-Zawadzka

    • Międzyszkolny projekt eTwinning
     • Międzyszkolny projekt eTwinning

     • Uczniowie klas 6a i 6b biorą udział w międzyszkolnym projekcie interdyscyplinarnym LEGENDY MIEJSKIE, realizowanym za pośrednictwem platformy eTwinning, polegającym na poznawaniu regionalnych legend i tworzeniu inspirowanych nimi wypowiedzi wizualnych. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie cyfryzacji oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. 

      W ramach projektu uczniowie realizują różne zadania, m.in. projekt logo, wymiana pocztówek między szkołami, tworzenie e-booków z legendami.

      W projekcie weźmie udział łącznie pięć szkół z różnych stron Polski.

      Joanna Jarząbek

       

     • Plus +, minus-, równa się = czyli matematyka w sklepie

     • Pięć złotych dla jednych dużo, dla innych mało. Z pewnością dla pierwszaków z naszej klasy była niemalże fortuna do wydania. Matematyka w praktyce pozwala dzieciom lepiej zrozumieć obliczenia pieniężne i ich cel. Dziś z pierwszakami poszliśmy na spacer do pobliskiego sklepu. Na początek odwiedziliśmy dział z zabawkami. Zadaniem dzieci z  klasy 1a było odnalezienie na półkach z zabawkami najdroższych i najtańszych z nich.

      W następnej kolejności udaliśmy się do działu papierniczego. Dzieci miały wybrać przybory szkolne, ale tak by wykorzystać tylko 4 złote. Reszta, która została z zakupów przeznaczona była na zakup wybranego owocu. Dział warzywno-owocowy był kolejnym punktem wyprawy. Tutaj dzieci mogły dowiedzieć się, że warzywa i owoce trzeba zważyć przed zakupem, zobaczyły jak działa waga elektroniczna, a ponadto ważyły wybrane przez siebie owoce.

      W drodze do kasy udaliśmy się do działu z  książkami i prasą. Porównywaliśmy ich ceny. Wielka atrakcją okazała się możliwość sprawdzania cen w czytniku. Na koniec nie pozostało nic innego jak stanąć w kolejce do kasy. Uczniowie poznali proces skanowania produktów, płacenia oraz wydawania reszty. Smutnym elementem, ale równie ważnym było podjęcie decyzji z czego zrezygnować, gdy przy kasie okazało się, że zakupy przekroczyły budżet  5 złotych.

      Dzięki wyjściu do sklepu, niektóre z dzieci miały okazję po raz pierwszy w życiu zrobić samodzielne zakupy, zważyć owoce i sprawdzić ceny, jednocześnie  była to cenna nauka samodzielności, podejmowania decyzji i zachowania się w miejscu publicznym.

      Bardzo istotna okazała się nauka zasad higieny podczas pobytu w sklepie podczas panującej pandemii.A później....

      Po powrocie do szkoły oglądaliśmy i porównywaliśmy produkty, jakie zostały kupione. Paragony wkleiliśmy do zeszytu. Układaliśmy krótkie zadania tekstowe zgodnie z informacjami na paragonie.Dzieci z przyjemnością zjadły zakupione przez siebie owoce.  Matematyka w terenie bardzo podobała się pierwszakom. Była to wspaniała okazja do rozwijania dziecięcych umiejętności zastosowania umiejętności matematycznych w praktyce. To z pewnością nie było nasze ostatnie ,,matematyczne  wyjście."

      Aleksandra Józwiak

      Agnieszka Osińska-Jarmul

     • Dzień świętego Walentego w klasie 1b

     • 14 luty to Dzień świętego Walentego obchodzony na całym świecie jako święto zakochanych.

      Mimo, że to święto dla starszych nie można zapomnieć o najmłodszych , którzy ,także mają potrzebę miłości ,oraz okazywania uczuć.

      W piątek 12lutego klasa 1b przygotowała laurki w kształcie serduszek i obdarowała nimi pracowników szkoły.Celem tej akcji było wywołanie uśmiechu i radości na twarzach odbiorców. Uważa, że akcja się udała, niby mała rzecz a cieszy.

      Po powrocie do klasy czekała na uczniów kolejna niespodzianka. Wspólne zdjęcia Walentynkowe w foto budce były dla dzieci wspaniałą atrakcją i nowym doświadczeniem.

      Na zakończenie tego miłego dnia jedna z uczennic klasy 1b Lenka poczęstowała dzieci lizaczkiem w kształcie serca. Serdecznie dziękujemy rodzicom Lenki za pomoc w współorganizacji tego dnia .

      Walentynki w naszej klasie z pewnością można uznać za udane. Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne w przyszłym roku.

      Natalia Lipska

      Edyta Magielnicka-Brudek

     • REGULAMIN ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ WSZKOLE PODSTAWOWEJ NR 87 im. 7 PP AK „GARŁUCH” w WARSZAWIEOBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID – 19.

     • Na podstawie:1. art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910);2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389);3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394);4. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.

      § 1. Postanowienia ogólne

      1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

      2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

      3. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas starszych, którzy potrzebują opieki.

      4. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych (np. gorączka, uporczywy kaszel, trudności z oddychaniem, ból głowy, biegunka itp.) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.5. Do pracy w świetlicy mogą przychodzić nauczyciele bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

      6. Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla wszystkich uczniów, których rodzice wypełnili i dostarczyli karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

      § 2. Cele i zadania świetlicy

      1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

      a) zorganizowaną opiekę wychowawczą, w bezpiecznych warunkach,

      b) pomoc w nauce oraz warunki do nauki własnej,c) kulturalną rozrywkę i zabawę,d) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,e) rozwój zainteresowań oraz zdolności,f) stymulowanie postawy twórczej,g) wdrażanie do samodzielnej i kreatywnej pracy,h) pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami,i) pomoc w odkrywaniu przez dzieci swych mocnych stron,j) wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

      1. Do zadań świetlicy należy:a) organizowanie opieki,b) organizowanie pomocy w nauce,c) tworzenie warunków do nauki własnej,d) wdrażanie do samodzielnej i kreatywnej pracy,e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,f) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,g) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,h) stworzenie okazji do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego zachowania,i) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,j) współpraca z rodzicami, nauczycielami dzieci, uczęszczających do świetlicy szkolnej a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym, terapeutą pedagogicznym, logopedą, bibliotekarzem i innymi pracownikami szkoły.

      § 3. Założenia organizacyjne

      1. Świetlica działa w dni pracy szkoły, w godzinach: od 7.00 – 7.45 i od 11.35 – 17.35.2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

      3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w danym roku szkolnym, które wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie. Do świetlicy szkolnej, nie są przyjmowani uczniowie, którzy są zapisani do Ogniska Okęcie i tam korzystają ze zorganizowanej formy opieki.

      4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie przekracza 25 osób, w przydzielonych na stałe dla danej klasy salach.

      5. Nauczyciel świetlicy obejmujący opieką uczniów jest zobowiązany do sprawdzenia i monitorowania obecności uczniów.

      § 4. Procedury sanitarne dotyczące postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego

      1. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/ dezynfekcja rąk (po przyjściu do świetlicy, przed posiłkami, po powrocie z boiska, po zajęciach plastycznych, po zajęciach sportowych itp.), ochrona podczas kaszlu/kichania, unikanie dotykania okolic oczu i nosa.2. Środki do dezynfekcji i higieny są rozmieszczone na korytarzu, uczniowie mają do nich łatwy dostęp, pod nadzorem nauczyciela.3. Uczniowie, korzystający ze świetlicy nie przynoszą swoich zabawek, nie wymieniają się przyborami.4. Każdy uczeń spożywa wyłącznie swoje jedzenie, picie i nie dzieli się z innymi.5. Nauczyciele świetlicy organizują zajęcia z zachowaniem zasady dystansu społecznego; w miarę możliwości na świeżym powietrzu.6. Nauczyciele świetlicy zobowiązani są do wietrzenia pomieszczeń co najmniej raz na godzinę.7. W razie zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych, w szczególności kaszlu, gorączki, trudności z oddychaniem, nauczyciel zobowiązany jest do odizolowania ucznia w osobnym pomieszczeniu, poinformowania rodziców/opiekunów oraz dyrektora szkoły.8. Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać ze świetlicy ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe w jak najszybszym czasie.

      § 5. Procedura odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

      1. W godzinach porannych i przedpołudniowych uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie. Rodzice nie mają wstępu na teren placówki.

      2. W godzinach popołudniowych, po zajęciach szkolnych, uczniowie z klas I-III są przyprowadzani do świetlicy przez nauczyciela; uczniowie z klas starszych przychodzą samodzielnie

      3. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz upoważnione przez nich osoby, wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

      4. Osoby odbierające dziecko ze świetlicy, muszą mieć ukończone 18 lat.

      5. Rodzice/opiekunowie bądź osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy przychodzą w maseczce, rękawiczkach, dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły.6. Rodzice/ prawni opiekunowie bądź osoby upoważnione, odbierający ucznia na prośbę nauczyciela, zobowiązani są do okazania dokumentu ze zdjęciem, w celu zweryfikowania tożsamościW wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.7. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo upoważnić dziecko, które ukończyło 7 rok życia, do samodzielnego powrotu do domu po zajęciach szkolnych, bądź o wyznaczonej godzinie.8. Upoważnienia i zwolnienia przekazywane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem dziennika Librus nie będą uwzględniane.9. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka. Nieodebranie dziecka do godziny 17.35 traktowane będzie jako pozostawienie małoletniego bez opieki i wywołuje konsekwencje wynikające z przepisów prawa.10. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dziecka w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.11. Ze świetlicy dziecko może być odebrane tylko przez osobę pełnoletnią.

      § 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

      1. Wychowanek ma prawo do:

      a) właściwie zorganizowanej opieki,b) życzliwego traktowania,c) poszanowania godności osobistej,d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

      1. Wychowanek jest zobowiązany do:

      a) przestrzegania kontraktu, zawartego pomiędzy wychowawcą i dziećmi,b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,c) współpracy w procesie wychowania i opieki,d) bezpiecznych zabaw na terenie szkoły i poza nią,e) bezpiecznego zachowania, zgodnego z przepisami ruchu drogowego, podczas drogi na pływalnię lub boiska,f) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,g) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, wyjść i wycieczek,h) respektowania poleceń nauczyciela,i) powiadamiania wychowawcy o chęci opuszczenia świetlicy,j) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,k) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,l) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

      § 7. Zachowanie uczniówStosowane nagrody i wyróżnienia to:1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy.

      2. Pochwała przekazana rodzicom/ opiekunom i wychowawcy.3. Nagrody rzeczowe podczas cyklicznego podsumowania zachowania dzieci. Konsekwencje niewłaściwych zachowań uczniów:1. Upomnienie udzielone przez nauczyciela świetlicy,

      2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu,3. Poinformowanie wychowawcy klasy.4. Wniosek o negatywną ocenę z zachowania.

     • 29 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

     • Jak co roku zmobilizowaliśmy wszystkie siły i zbieraliśmy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Środki z tegorocznego finału przekazane będą na zakup sprzętu dla larygologii, otolarygologii i diagnostyki głowy. Finał z głową – takie było hasło przewodnie zbiórki.W 2021 roku Fundacja WOŚP zbierała pieniądze na zakup takich sprzętów jak: zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne, polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.