• Jadłospis
     • Jadłospis

     • Instrukcja jak odwołać obiad ? e-Rodzic

      Regulamin Stołówki

      Bardzo prosimy o odwoływanie obiadów do  do godz.7:30.

      PONIEDZIAŁEK

      24.01.2022

      Pomidorowa z makaronem

      Strogonow z ryżem

      WTOREK

      25.01.2022

      Zupa jarzynowa

      Kurczak w panierce,ziemniaki opiekane

       

      ŚRODA

      26.01.2022

      zupa szczawiowa

      pałeczki z kurczaka w sosie barbecue,ziemniaki

       

      CZWARTEK

      27.01.2022

      Zupa ogórkowa

      Kotlet góralski,kasza burgund

      PIĄTEK

      28.01.2022

      Zup kalafiorowa

      Makaron z sosem bolońskim

     • Warszawa talentów

     • szek Kacprowicz

      Informacja o przystąpieniu szkoły do projektu „Warszawa talentów…”

      Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do projektu: Warszawa talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy. Projekt jest skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych. W ramach projektu w szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery. Jest to miejsce, w którym będziecie mogli porozmawiać ze mną o swoich planach dotyczących wyboru szkoły czy zawodu. Zapraszam również waszych rodziców.

      Punkt informacji i Kariery, w skrócie PIK znajduje się na pierwszym piętrze, w gabinecie pedagoga szkolnego pok. nr 107. Będę na Was czekał w poniedziałki i piątki od godziny 14:35 do 15:20, a w środy od 15:30 do 16:15.

      Osoby zainteresowane takimi spotkaniami proszę, aby skontaktowały się ze mną: osobiście, mailowo, telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny Librus.

      Le

     • Nowy regulamin Rady Rodziców

     • REGULAMIN RADY RODZICÓW

      Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 87 w Warszawie

       

      Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

      1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr 87 w Warszawie.

      2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły.

      3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły.

      4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły.

      5. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady.

      6. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady.

      7. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły.

       

      Rozdział I

      Postanowienia ogólne

      § 1.

      1. Rada Rodziców jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół Rodziców uczniów Szkoły.

      2. Rada realizuje swoje cele na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, Statutu oraz niniejszego Regulaminu Rady.

      3. Członkowie Rad Oddziałowych, Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie.

       

      Rozdział II

      Struktura i organy Rady Rodziców

       

      § 2.

      W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z Rad Oddziałowych.

      § 3.

      1. Pracami Rady kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:

       1. Przewodniczący,

       2. Zastępca Przewodniczącego,

       3. Skarbnik.

       

      § 4.

      Komisja Rewizyjna

      1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

      2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej troje rodziców wybranych w głosowaniu tajnym na zebraniu Rady Rodziców.

      3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Prezydium.

      4. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego składu Przewodniczącego.

      5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

       1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i uchwałami Rady,

       2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

       3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydium Rady,

       4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

       

       

      Rozdział III

      Tryb przeprowadzania wyborów§ 5.

      Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych:

       

      1. Rada Oddziałowa to co najmniej trzyosobowy zespół wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych w tajnych wyborach spośród rodziców uczniów danego oddziału.

      2. Członkowie Rad Oddziałowych wybierani są na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy rodziców uczniów klasy.

      3. W wyborach do Rad Oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

      4. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

      5. Kadencja Rady Oddziałowej trwa 1 rok szkolny

      6. Z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.

       

      § 6.

      1. Spośród Rady Oddziałowej wybierany jest przez rodziców przedstawiciel do Rady.

      2. Odwołanie członka Rady może nastąpić w każdym czasie w trybie obowiązującym dla jego wyboru. Przepis ten nie narusza prawa członków Rady do dobrowolnego zrzeczenia się mandatu.

      3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.

       

      § 7.

      Zasady wyborów organów Rady:

       

      1. Każdy z przedstawicieli Rad Oddziałowych posiada jeden głos.

      2. Wybory członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rady.

      3. Wyboru członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

      4. W razie ustania członkostwa w Prezydium lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.

      5. Rada Rodziców może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

      6. Kadencja Rady trwa rok.

       

      Rozdział IV

      Zasady działania Rady

       

      § 8.

      1. Pierwsze zebranie Rady zwołuje Dyrektor w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

      2. Pierwsze zebranie Rady otwiera Dyrektor lub jego przedstawiciel i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego.

      3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad oddziałowych lub Dyrektora.

      4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady.

      5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.

      6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział Dyrektor lub osoba upoważniona przez niego.

      7. Przewodniczący Rady może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

       

      § 9.

      1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.

      2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu w obecności co najmniej połowy członków Rady.

      3. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

      4. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.

      5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

      6. Dopuszcza się głosowanie zdalne za pomocą dziennika elektronicznego albo formularza internetowego.

      7. Formę głosowania danej uchwały wybiera Przewodniczący Rady.

       

      § 10.

      1. Zebrania Rady są protokołowane.

      2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

       1. numer, datę i miejsce zebrania,

       2. listę osób obecnych podczas zebrania,

       3. porządek obrad,

       4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

       5. przebieg obrad, streszczenie wystąpień oraz wnioski,

       6. treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,

       7. podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

       

      § 11.

      1. Komunikacja pomiędzy rodzicami a Radą odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.

      2. Wszelkie wnioski, sugestie i skargi powinny być przesyłane do Prezydium Rady lub przedstawiciela klasy w Radzie za pośrednictwem tego systemu.

       

       

      Rozdział V

       

      Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

       

      § 12

       

      1. Rada gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

      2. Środki zgromadzone przez Radę Rodziców są przeznaczone na finansowanie statutowej działalności Szkoły oraz realizację zadań ważnych dla Szkoły i uczących się w niej dzieci.

      3. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na rachunku bankowym wchodzącym w skład struktury subkont głównego rachunku bankowego szkoły wydzielonego do realizacji zadań Rady Rodziców oraz kasie szkolnej odseparowanej księgowo od głównej kasy szkolnej należącej do Szkoły. Do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę i na podstawie tego upoważnienia ustanowione pełnomocnictwo do rachunku udzielone przez Dyrektora Szkoły

      4. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada i jej Prezydium uchwala na początku każdego roku szkolnego.

      5. Rada może uchwalić preliminarz wydatków na dany rok szkolny.

      6. Prezydium może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 10% ustalonych wartości.

      7. Członkowie prezydium mogą jednogłośnie zatwierdzić wydatek nieujęty w preliminarzu wydatków do wysokości kwoty 1000 zł.

      8. Zatwierdzanie wydatków przez Radę odbywa się zwykłą większością głosów na zebraniu Rady lub za pomocą głosowania zdalnego.

      9. Prezydium raz na miesiąc informuję Radę o wysokości wpływów i wydatków.

      10. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi standardami finansowo-księgowymi. W przypadku transakcji które z przyczyn niezależnych nie można objąć zasadami księgowymi dochowuje się staranności w zakresie ich przejrzystości i transparentności finansowej oraz formalnej.

      11. Członkowie Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców oraz Skarbnik wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

       

      Rozdział VI

      Postanowienia końcowe

       

      § 13.

      1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

      2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Rady i Statutu decydujące znaczenie mają postanowienia Statutu.

      3. Regulamin Rady uchwalany jest przez Radę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady..

       

     • Dzień Babci i Dziadka

     •   Uczniowie z klasy 2b pamiętali o tym niezwykłym święcie i własnoręcznie przygotowali upominki i laurki z  życzeniami. Wiemy, że dla naszych Babć i Dziadków najcenniejszym prezentem jest obecność wnuków w ich życiu, miłe słowo, drobny gest. 

           Życzymy Babciom i Dziadkom wszystkiego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze, dobrego zdrowia, nieustannej radości oraz miłości i samych pogodnych dni.

      Natalia Lipska

     • Kamienie na szaniec

     • Kamienie na szaniec to nieśmiertelna lektura szkolna. Opowieść o młodych ludziach, rzuconych w wir II wojny światowej. Uczennice z klasy 8b udowodniły, że lektura szkolna może być pretekstem do namacalnej podróży w czasie. Zdecydowały się odwiedzić miejsca akcji książki, przybliżając wydarzenia i postacie opisane przez Aleksandra Kamińskiego. Pozwoliły one nam oczami wyobraźni dotknąć historię okupowanej Warszawy i jej mieszkańców. Mamy dziś niepowtarzalną okazję do zobaczenia efektów pracy naszych dziewcząt. Zapraszamy na spacer tropem Kamieni na szaniec.

    • Jadłospis
     • Jadłospis

     • Instrukcja jak odwołać obiad ? e-Rodzic

      Regulamin Stołówki

      Bardzo prosimy o odwoływanie obiadów do  do godz.7:30.

      PONIEDZIAŁEK

      17.01.2022

      Pomidorowa z ryżem

      Klops w sosie pomidorowo-bazyliowym ,ziemniaki,surówka

      WTOREK

      18.01.2022

      Zupa kalafiorowa

      Naleśniki z serem,polewa jogurtowa,surówka

       

      ŚRODA

      19.01.2022

      Żurek

      Antrykot z kurczaka,warzywa na parze

       

      CZWARTEK

      20.01.2022

      Barszcz czerwony

      Bitki schabowe,kasza kuskus,surówka

      Piątek

      21.01.2022

      Zupa ogórkowa

      Leniwe kluski z masłem i bułką bułką tartą

       

    • Informacje od pielęgniarki szkolnej
     • Informacje od pielęgniarki szkolnej

     • PROFILAKTYKA PRÓCHNICY

      Próchnica to proces zmiękczania szkliwa wywoływany przez kwasy. Kwasy te powstają, kiedy bakterie znajdujące się w płytce nazębnej rozkładają cukry obecne w jamie ustnej.

      Co powoduje próchnicę i ubytki?

      Próchnica zębów pojawia się, kiedy pokarmy zawierające węglowodany odkładają się na powierzchniach między zębowych i nie zostają całkowicie usunięte w wyniku szczotkowania i nitkowania. Bakterie w płytce nazębnej wytwarzają kwasowe produkty pośrednie, które niszczą szkliwo, powoli tworząc ubytki w zębach. Jeśli ubytki te nie są leczone, z czasem mogą doprowadzić do zniszczenia całego zęba.

      Główną przyczyną próchnicy jest spożywanie słodkich, lepkich pokarmów i napojów. Im więcej cukru jemy, tym więcej wytwarzanych jest kwasów prowadzących do powstawania próchnicy. Cukier łączy się z płytką nazębną, osłabiając szkliwo i zwiększając podatność zębów na próchnicę. Zawsze kiedy jesz słodką przekąskę, przez następne 20 minut Twoje zęby są podatne na uszkodzenia spowodowane przez kwasy. Ważne jest poznanie przyczyn próchnicy, aby można było nauczyć się prawidłowej pielęgnacji zębów i dbania o zdrowie.

      Jakie są metody zapobiegania i leczenia próchnicy?

      Najbardziej bezpośrednia forma leczenia polega na wizycie u dentysty i wypełnieniu ubytku.

      Aby zapobiec próchnicy i powstawaniu ubytków, można podjąć pewne działania zmierzające do wzmocnienia zębów:

      1. Unikaj słodkich pokarmów i napojów, które stymulują wzrost bakterii w jamie ustnej.

      2. Regularnie szczotkuj zęby pastą z fluorem. Fluor pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków, spowalniając rozkład szkliwa i przyspieszając proces jego remineralizacji. Nowo powstałe szkliwo jest twardsze i bardziej odporne na działanie kwasów.

      3. Codziennie nitkuj zęby, aby ułatwić usuwanie płytki nazębnej i resztek jedzenia spomiędzy zębów, gdzie nie sięga szczoteczka. Takie działanie sprzyja zdrowiu zębów i dziąseł.

      Jak chronić dzieci przed próchnicą i ubytkami?

      Profilaktyka próchnicy i ubytków u dzieci rozpoczyna się od nauczenia ich prawidłowego szczotkowania oraz dbania o ząbki od wczesnego dzieciństwa.

      1. Skonsultuj się z dentystą, aby dowiedzieć się, kiedy należy zacząć stosować u dzieci pastę z fluorem.

      2. Co 6 miesięcy kontroluj zęby dziecka u stomatologa.

      3. Upewnij się, że dziecko myje zęby przez co najmniej 2 minuty dwa razy dziennie. Zwróć szczególną uwagę na zęby tylne, ponieważ tam odkłada się najwięcej płytki nazębnej.

      4. Gdy tylko zęby dziecka zaczną się stykać, pomóż mu w codziennym nitkowaniu.

        

      Szanowni rodzice, wg zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego jaki i Konsultanta Ministerstwa Zdrowia w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie realizujemy w szkole grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczoteczkowania, dlatego warto pamiętać, że w przypadku próchnicy i ubytków zdrowie jamy ustnej zaczyna się od wypracowania dobrych nawyków przy szczotkowaniu zębów.

      Zastosowanie produktów z fluorem może pomóc zapobiegać powstawaniu próchnicy i występowaniu ubytków. Fluor przenika do osłabionych obszarów, aby odbudować je, zanim pojawią się tam ubytki.

      Pielęgniarka Monika Woźniak