• Informacje ze stołowki szkolnej
     • Informacje ze stołowki szkolnej

     • Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie

      Bardzo prosimy o odwoływanie obiadów do 7.30

       

      Jadłospis

      PONIEDZIAŁEK

      13.09.2021

      Pomidorowa z ryżem

      Bitka w sosie, kasza gryczana

      WTOREK

      14.09.2021

      Barszcz biały

      Kotlet schabowy z ziemniakami surówka sezonowa

       

      ŚRODA

      15.09.2021

      Zacierkowa

      Udzik z kurczaka z ryżem marchewka z groszkiem

       

      CZWARTEK

      16.09.2021

      Kapuśniak ze słodkiej kapusty z pomidorami

      Kotlet pożarski z natką pietruszki

      PIĄTEK

      17.09.2021

      Szczawiowa

      Kluski leniwe z masełkiem i cukrem

      Postanowienia ogólne

      1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie

      2.Obiady wydawane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: przerw świątecznych, ferii, dni ustawowo wolnych od nauki lub wyłączonych z zajęć edukacyjnych przez Dyrektora szkoły.

      3.Obiady dla uczniów klas podstawowych będą wydawane w czasie przerw lekcyjnych w godzinach 11:30 – 14:00. Dla grup przedszkolnych posiłki będą wydawane w godzinach:

      śniadanie 8:30 - 9:30, obiad 11:30 – 12:30, podwieczorek 14:15 – 15:15

      4.Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy szkoły: po złożeniu deklaracji korzystania z obiadów, zainstalowaniu i zalogowaniu się do serwisu internetowego na swoim urządzeniu oraz po otrzymaniu karty służącej do odbierania posiłków.

      Wysokość opłat oraz sposób płatności za posiłki

      1.Cena brutto obiadu dla jednego ucznia lub pracownika Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie wynosi: 12,00 PLN (słownie: dwanaście złotych 00/100) w abonamencie

      oraz 14,00 PLN (słownie: czternaście złotych 00/100) przy zakupie obiadu jednorazowo.

      Istnieje także możliwość zakupu jednorazowo samego drugiego dania w cenie brutto 12,00PLN(słownie: dwanaście złotych 00/100) oraz samej zupy w cenie brutto 4,00 PLN (słownie: trzy złote 00/100).

      2.Cena brutto posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla jednego ucznia oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie wynosi 14,00 PLN (słownie: czternaście złotych 00/100).

      3.Wpłatę za wyżywienie za wrzesień należy wnosić za cały miesiąc najpóźniej do 5-go dnia miesiąca, za który jest wnoszona opłata.

      Płatności za październik i każdy następny miesiąc prosimy o dokonywanie z góry ( np. za październik najpóźniej do 30 września, za listopad najpóźniej do 31 października ).

      Opłata za ostatnie miesiące, tj. maj i czerwiec powinna być wykonana jednorazowo do 5-go maja.

      4.Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki zostaną zaksięgowane na wskazanym poniżej koncie bankowym.

      5.Wpłaty należy dokonywać na konto: 14 1050 1025 1000 0092 7624 4861

      6.W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

      7.Istnieje także możliwość płatności gotówkowej bezpośrednio w stołówce szkolnej.

      8.Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana terminowo, wówczas automatycznie blokowana jest karta i nie ma możliwości odebrania posiłku do czasu zaksięgowania środków na koncie.

      9.Przy opłacie za wrzesień wysokość opłaty należy powiększyć o kwotę 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) – jest to jednorazowa opłata za wydanie karty służącej do odbioru posiłków w całym roku szkolnym.

      10.W przypadku zagubienia karty fakt ten należy zgłosić jak najszybciej. Karta zostaje zablokowana i po wpłacie kwoty 10,00 PLN (trzydzieści złotych 00/100) wydawana jest kolejna karta.

      11.Przynajmniej 2 zgłoszenia następujące w ciągu kolejnych dni działania stołówki dot. nie posiadania w danym dniu karty, traktowane są jak jej zagubienie i karta zostaje zablokowana oraz po wpłacie kwoty jak w pkt.#10 zostaje wydana nowa karta.

      Zgłaszanie nieobecności ucznia, rozliczenia za niewykorzystane posiłki, rezygnacje

      1.Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

      2.W przypadku nieobecności ucznia z powodu nagłej choroby, zdarzeń losowych lub wyjazdów, wycieczek itp. należy ten fakt zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem: https://ewwosp87.loca.pl najpóźniej do godziny 16:00 dzień wcześniej, w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy.

      3.Wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności w danym miesiącu będą rozliczane przy opłacie za kolejny miesiąc.

      4.W przypadku nieuzasadnionej lub nie zgłoszonej nieobecności ucznia na posiłku uiszczona z góry opłata nie podlega rozliczeniu przy kolejnej opłacie.

      5.Złożone deklaracje obowiązują do końca obecnie trwającego roku szkolnego. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy wysłać pisemnie na adres: stolowka87@wp.pl z przynajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem terminu wypowiedzenia.

      6.Wszelkie informacje dot. funkcjonowania stołówki są umieszczane w serwisie internetowym i traktowane są jako skutecznie dostarczone do adresatów, którymi są rodzice/opiekunowie prawni.

      Postanowienia końcowe

      1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

      Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 87 w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022.

       

       

      1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………*

       

       

      1. Klasa: …………………………………………………………………………………………………*

       

      (*powyższe informacje prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

       

      1. Uczeń z dietą: bezglutenową: tak /nie , bezbiałkową: tak /nie .

       

       

      (prosimy o zaznaczenie poprawnej treści X w kratce)

       

      4. Adres do korespondencji………………………………………………………………

      5. Nr. Telefonu:…………………………………………………….

      6.Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………

       

      Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

       

      1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych przetwarzanych w ramach korzystania przez ucznia szkoły z wyżywienia jest firma EWWO Catering Osiedlowa 23 B, 05-830 Rusiec jako organizator żywienia.

       

      1. Pozyskane dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie na podstawie

       

      wyrażonej zgody.

       

      3. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, których dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

       

      1. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

       

      1. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych ucznia, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją korzystania przez ucznia z wyżywienia w stołówce szkolnej.

       

      1. Podanie danych zawartych w deklaracji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym korzystanie i opłacanie wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie.

       

      Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie niezbędnych danych oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 87 w Warszawie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

       

      ……………………………………………………… ……………………………………………

       

      Data i podpis matki (opiekuna prawnego) Data i podpis ojca (opiekuna prawnego)

       

       

      Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 87 w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022.

       

       

      1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………*

       

       

      1. Klasa: …………………………………………………………………………………………………*

       

      (*powyższe informacje prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

       

      1. Uczeń z dietą: bezglutenową: tak /nie , bezbiałkową: tak /nie .

       

       

      (prosimy o zaznaczenie poprawnej treści X w kratce)

       

      4. Adres do korespondencji………………………………………………………………

      5. Nr. Telefonu:…………………………………………………….

      6.Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………

       

      Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

       

      1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych przetwarzanych w ramach korzystania przez ucznia szkoły z wyżywienia jest firma EWWO Catering Osiedlowa 23 B, 05-830 Rusiec jako organizator żywienia.

       

      1. Pozyskane dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie na podstawie

       

      wyrażonej zgody.

       

      3. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, których dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

       

      1. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

       

      1. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych ucznia, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją korzystania przez ucznia z wyżywienia w stołówce szkolnej.

       

      1. Podanie danych zawartych w deklaracji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym korzystanie i opłacanie wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 87 w Warszawie.

       

      Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie niezbędnych danych oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 87 w Warszawie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

       

      ……………………………………………………… ……………………………………………

       

      Data i podpis matki (opiekuna prawnego) Data i podpis ojca (opiekuna prawnego)

       

       

       

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     • Rozpoczęcie roku szkolnego (obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk):

      - klasy 6,7,8 godz 8.30 –uczniowie spotykają się w klasach z wychowawcą

      - klasy 4 i 5 godz 9.00 – w sali gimnastycznej w nowej części budynku

      - klasy 2 i 3 godz. 9.30 - uczniowie spotykają się w klasach z wychowawcą

      Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 UCZNIOWIE w/w klas WCHODZĄ DO BUDYNKU SZKOŁY BEZ RODZICÓW (przewidywany czas spotkania z wychowawcą ok 30 min.)

      - oddział przedszkolny i klasy 1 godz 10.00 - w sali gimnastycznej w nowej części budynku

      Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 DZIECI z oddziału przedszkolnego i klas 1 WCHODZĄ DO BYDYNKU SZKOŁY pod opieką JEDNEGO RODZICA.

      Ze względu na wymogi sanitarne związane z Covid-19 PROSIMY rodziców o dostosowanie się do ustaleń organizacyjnych.

    • Uwaga!!! Szczepienia przeciw Covid dla uczniów po 12 r.ż.
     • Uwaga!!! Szczepienia przeciw Covid dla uczniów po 12 r.ż.

     • SZANOWNI RODZICE

      W związku z przygotowaniami do akcji szczepień p/Covid -19 dla uczniów po 12 r.ż. szczegółowe informacje dotyczące tej akcji wysłano librusem do rodziców uczniów klas 6, 7 i 8 W związku z ograniczeniami czasowymi jakie wiążą się z czynnościami związanymi z realizacja akcji prosimy o zapoznanie się z danymi w librusie.